Assuming phases is required, the following results were found.

PROCESS OF DEINSTITUTIONALIZATION OF PEOPLE WITH DISABILITY IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA abstract
ПРОЦЕС НА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Слободанка ЛАЗОВА-ЗДРАВКОВСКА Член на Национално-координативно тело за еднакви права на лицата со инвалидност во РМ PROCESS OF DEINSTITUTIONALIZATION OF PEOPLE WITH...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/157-2007/2007-3-4-abstracts/1854-process-of-deinstitutionalization-of-people-with-disability-in-the-republic-of-macedonia-abstract
REHABILITATION PRACTICAL PROGRAMME
ПРАКТИЧНА ПРОГРАМА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА Сузана КРАЈНЦ ЈОЛДИ Ќ Центар за едукација и рехабилитација на фи­зички хендикепирани деца и младинци Камник, Словенија REHABILITATION PRACTICAL PROGRAMME Suzana KRANJC JOLDIKJ Centre for Education and Rehabilitation...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/208-2007/2007-1-2-articles/1881-rehabilitation-practical-programme
AN INTER-UNIVERSITY CO-OPERATION. REPORT OF A 2-YEAR EXPERIENCE
МЕЃУУНИВЕРЗИТЕТСКА СОРАБОТКА. ИЗВЕШТАЈ ЗА ДВЕГОДИШНОТО ИСКУСТВО Вивиана ЛАНГЕР 2 , Горан АЈДИНСКИ 1 , Роза ФЕРИ 2 , Ристо ПЕТРОВ 1 Институт за дефектологија, Филозофски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“-Скопје, Македонија 1 Оддел за динамична...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/215-2006/2006-1-2-articles/1905-an-inter-university-co-operation-report-of-a-2-year-experience
ETIOLOGY OF AUTISM
ЕТИОЛОГИЈА НА АУТИЗМОТ Владимир ТРАЈКОВСКИ Филозофски факултет Институт за дефектологија Скопје, Македонија ETIOLOGY OF AUTISM Vladimir TRAJKOVSKI Faculty of Philosophy Institute of Special Education and Rehabilitation Skopje, Macedonia Вовед...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/230-2004/2004-1-2-articles/1993-etiology-of-autism
PSYCHICAL THERAPY OF CHILDREN‘S FEARS DUE TO DISEASES AND SOMATIC INJURIES abstract
ПСИХОТЕРАПИЈА НА ДЕТСКИ СТРАВОВИ ПРИ ЗАБОЛУВАЊА И СОМАТСКИ ПОВРЕДИ Ивајло ПЕТРОВ СУ "Св. Климент Охридски", ФНПП Република Бугарија PSYCHICAL THERAPY OF CHILDREN‘S FEARS DUE TO DISEASES AND SOMATIC INJURIES Ivajlo PETROV SU “St. Climent Ohridski” FNPP...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/162-2004/2004-3-4-abstracts/2023-psychical-therapy-of-childrens-fears-due-to-diseases-and-somatic-injuries-abstract
PSYCHICAL THERAPY OF CHILDREN‘S FEARS DUE TO DISEASES AND SOMATIC INJURIES
ПСИХОТЕРАПИЈА НА ДЕТСКИ СТРАВОВИ ПРИ ЗАБОЛУВАЊА И СОМАТСКИ ПОВРЕДИ Ивајло ПЕТРОВ СУ "Св. Климент Охридски", ФНПП Софија, Република Бугарија PSYCHICAL THERAPY OF CHILDREN‘S FEARS DUE TO DISEASES AND SOMATIC INJURIES Ivajlo PETROV SU “St. Climent...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/226-2004/2004-3-4-articles/2024-psychical-therapy-of-childrens-fears-due-to-diseases-and-somatic-injuries
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 2, Issue 4,1998
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 2, Issue 4,1998
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/192-1998/1998-4-info/2261-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-2-issue-41998
THE ROLE OF THE SPEECH THERAPIST AND HIS INFLUENCE IN SPEECH DEVELOPMENT OF CHILDREN WITH CENTRAL DEFECTS AND INSTRUCTIVE AND ADVISORY WORK OF THE PARENT
type="text/css">0.9pt%2042.55pt%2017.0pt%2048.2pt%3B%0A%09mso-header-margin%3A42.55pt%3B%0A%09mso-footer-margin%3A0in%3B%0A%09mso-page-numbers%3A35%3B%0A%09mso-paper-source%3A0%3B%7D%0Adiv.Section1%0A%09%7Bpage%3ASection1%3B%7D%0A%2D%2D%3E--> Tortevska...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/278-1997/1997-2-abstracts/2426-the-role-of-the-speech-therapist-and-his-influence-in-speech-development-of-children-with-central-defects-and-instructive-and-advisory-work-of-the-parent
EARLY DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF HEARING DAMAGES
type="text/css">%09%7Bmso-level-start-at%3A0%3B%0A%09mso-level-text%3A*%3B%0A%09mso-level-tab-stop%3Anone%3B%0A%09mso-level-number-position%3Aleft%3B%0A%09margin-left%3A0in%3B%0A%09text-indent%3A0in%3B%7D%0A%40list%20l0%3Alevel1%20lfo1%0A%09%7Bmso-level-s...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/274-1997/1997-3-abstracts/2474-early-diagnostics-and-treatment-of-hearing-damages
EVALUATION OF EDUCATIONAL ABILITIES IN CHILDREN WITH MILD INTELLECTUAL DISABILITIES, FIRST GRADE STUDENTS, FROM SPECIAL PRIMARY SCHOLS
ИСПИТУВАЊЕ НА ЕДУКАТИВНИТЕ СПОСОБНОСТИ КАЈ ПРВАЧИЊАТА СО ЛЕСНА ПСИХИЧКА ПОПРЕЧЕНОСТ ОД ПОСЕБНИТЕ ОСНОВНИ УЧИЛИШТА Весна КОСТИЌ-ИВАНОВИЌ Посебно основно училиште „Д-р Златан Сремац“-Скопје Примено: 24. 08. 2009 Прифатено: 14. 09. 2009 UDK:...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/133-2009/2009-3-4-articles/2574-evaluation-of-educational-abilities-in-children-with-mild-intellectual-disabilities-first-grade-students-from-special-primary-schols
SUBJECTIVE DISTRESS CAUSED BY CO-SPEAKERS’ REACTIONS – REDUCTION DURING STATIONARY GROUP TREATMENT-
СТЕПЕНОТ НА СУБЈЕКТИВНОТО ТРПЕНИЕ НА РЕАКЦИЈАТА ОД СОГОВОРНИКОТ – РЕДУКЦИЈА НА ГРУПНИОТ СТАЦИОНАРЕН ТРЕТМАН Јелена ТАДИЌ 1 , Даринка ШОСТЕР 2,1 , Нада ДОБРОТА ДАВИДОВИ Ќ 2,1 , Надица ЈОВАНОВИЌ СИМИЌ 2 Институт за психофизиолошки нарушувања и говорна...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/126-2010/2010-1-2-articles/2593-subjective-distress-caused-by-co-speakers-reactions-reduction-during-stationary-group-treatment
COOPERATION BETWEEN MACEDONIAN SCIENTIFIC SOCIETY FOR AUTISM AND ROTARY CLUB SKOPJE - CYRIL AND METHODIUS
СОРАБОТКА МЕЃУ МАКЕДОНСКО TO НАУЧНО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА АУТИЗАМ И РОТАРИ КЛУБОТ СКОПЈЕ – „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ Ана ПЕТКОВСКА Студент на постдипломски студии Институт за дефектологија Филозофски факултетsans-serif;"> COOPERATION BETWEEN MACEDONIAN SCIENTIFIC...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/95-2013/2013-1-2-news/2729-cooperation-between-macedonian-scientific-society-for-autism-and-rotary-club-skopje-cyril-and-methodius
KEY DRIVERS OF OPTIMAL SPECIAL EDUCATION NEEDS PROVISION: AN ENGLISH STUDY
.contentpaneopen{ width:100% !important; } КЛУЧНИ ДВИГАТЕЛИ ВО ПОТРЕБИТЕ ЗА ОПТИМАЛНИ ОДРЕДБИ ЗА ПОСЕБНО ОБРАЗОВАНИЕ: АНГЛИСКА СТУДИЈА Санеја КЈУРЕШИ Институт за социјална иновација и влијание, Универзитет во Нортхемтон, Велика Британија KEY DRIVERS OF...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/291-2015/2015-3-4-articles/2937-key-drivers-of-optimal-special-education-needs-provision-an-english-study
AN EVIDENCE-BASED ANALYSIS OF SELF-REGULATED STRATEGY DEVELOPMENT WRITING INTERVENTIONS FOR STUDENTS WITH SPECIFIC LEARNING DISABILITIES
.contentpaneopen{ width:100% !important; } АНАЛИЗА НА САМОРЕГУЛИРАЧКАТА СТРАТЕГИЈА ЗА ИНТЕРВЕНЦИЈА ВО РАЗВОЈОТ НА ПИШУВАЊЕТО КАЈ УЧЕНИЦИ СО СПЕЦИФИЧНИ ТЕШКОТИИ ВО УЧЕЊЕТО, БАЗИРАНА НА ДОКАЗИ Ареј АЛХАРБИ Британи Л. ХОТ Бет А. ЏОНС Харвета Р. ХЕНРИ...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/285-2015/2015-1-2-articles/2911-an-evidence-based-analysis-of-self-regulated-strategy-development-writing-interventions-for-students-with-specific-learning-disabilities
TO BE OR NOT TO BE: AN INFORMATIVE NON-SYMBOLIC NUMERICAL MAGNITUDE PROCESSING STUDY ABOUT SMALL VERSUS LARGE NUMBERS IN INFANTS
ДА СЕ БИДЕ ИЛИ НЕ: ИН ФОР МА ТИВ Н А СТ УД ИЈА ЗА ОБРАБОТКА НА НЕ СИМ БОЛ ИЧКА НУМЕРИЧКА МА ГНИ ТУ ДА ЗА МАЛИТЕ НАСПРО ТИ ГОЛЕМИТЕ БРОЕВИ КАЈ ДОЕНЧИЊАТА Анелис СЕУЛЕМАНС 1 Том ЛОЈС 2 Карел ХОПЕНБРОУВЕРС 3 Анеми ДЕСУТЕ 4 1 Оддел за експериментална...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/82-2014/2014-1-2-articles/2763-to-be-or-not-to-be-an-informative-non-symbolic-numerical-magnitude-processing-study-about-small-versus-large-numbers-in-infants
GUIDED EMPLOYMENT – RIGHTS AND OPPORTUNITIES FOR PEOPLE WITH INTELLECTUAL DISABILITIES
.contentpaneopen{ width:100% !important; } НАСОЧЕНО ВРАБОТУВАЊЕ - ПРАВА И МОЖНОСТИ ЗА ЛИЦАТА СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ Ерна ЖГУР Универзитет во Љубљана, Педагошки факултет Љубљана, Словенија GUIDED EMPLOYMENT – RIGHTS AND OPPORTUNITIES FOR PEOPLE...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/306-2017/2017-1-2-articles/3015-guided-employment-rights-and-opportunities-for-people-with-intellectual-disabilities
Editorial & Publishing Policies
/>/>Name="Medium Shading 2 Accent 1" />Shading 1 Accent 2" />SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3" />Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4" />Accent 5"...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/editorial-and-publishing
PROCESS OF DEINSTITUTIONALIZATION OF PEOPLE WITH DISABILITY IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA
ПРОЦЕС НА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Слободанка ЛАЗОВА-ЗДРАВКОВСКА Член на Национално-координативно тело за еднакви права на лицата со инвалидност во РМ PROCESS OF DEINSTITUTIONALIZATION OF PEOPLE WITH...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/204-2007/2007-3-4-articles/1853-process-of-deinstitutionalization-of-people-with-disability-in-the-republic-of-macedonia
TOWARDS REAL STAKEHOLDER COOPERATION IN EUROPE
КОН ВИСТИНСКАТА СОРАБОТКА НА ЧИНИТЕЛИТЕ ВО ЕВРОПА Јеле РЕЈНАРТ Стратешки офицер на ЕАСПД TOWARDS REAL STAKEHOLDER COOPERATION IN EUROPE Jelle REYNAERT Policy Officer EASPD Што е чинител? What is a stakeholder? Постојат многубројни дефиниции за...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/215-2006/2006-1-2-articles/1923-towards-real-stakeholder-cooperation-in-europe
TENDENCIES IN THE DEVELOPMENT OF THE METHODOLOGY OF RESEARCH IN THE SPECIAL EDUCATION
КАРАКТЕРИСТИКИ НА РАЗВОЈОТ НА МЕТОДОЛОГИЈАТА НА ИСТРАЖУВАЊАТА ВО ДЕФЕКТОЛОГИЈАТА Наташа АНГЕЛОСКА-ГАЛЕВСКА Филозофски факултет Институт за педагогија TENDENCIES IN THE DEVELOPMENT OF THE METHODOLOGY OF RESEARCH IN THE SPECIAL EDUCATION Natasha...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/226-2004/2004-3-4-articles/2017-tendencies-in-the-development-of-the-methodology-of-research-in-the-special-education

Results 1 - 20 of 31

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in