Assuming development is required, the following results were found.

ASSESSMENT OF BALANCE IN SCHOOL AGE CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY
ПРОЦЕНКА НА РАМНОТЕЖАТА КАЈ ДЕЦАТА НА УЧИЛИШНА ВОЗРАСТ СО ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА Ивана Р. СРЕТЕНОВИЌ, Горан M. НЕДОВИЌ Универзитет во Белград, Факултет за специјална едукација и рехабилитација, Белград Србија Научен труд / Scientific paper Примено /...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/336-2019/2019-1-2-abstracts/3092-assessment-of-balance-in-school-age-children-with-cerebral-palsy
CEREBRAL PALSY AND MUSIC ACHIEVEMENT abstract
ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА И МУЗИЧКИТЕ ПОСТИГНУВАЊА Миодраг Л. СТОШЉЕВ ИЌ 1 , Фадиљ Н. ЕМИНОВИЌ 1 , Радмила М. НИК ИЌ 1 , Гордана И. АЧИЌ 2 , Санела Р. ПАЦ ИЌ 2 Факултет за специјална едукација и рехабилитација, Белград 1 , Република Србија Музичко училиште...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/155-2008/2008-3-4-abstracts/1797-medical-views-abstract
FAMILY RESOURCES: PERCEIVED SOCIAL SUPPORT AND PARENTS ADJUSTMENT
РЕСУРСИ ЗА СЕМЕЈСТВОТО: ЗАБЕЛЕЖАНАТА СОЦИЈАЛНА ПОДДРШКА И ПРИЛАГОДУВАЊЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ Патриција ВЕЛОТИ Оддел за клиничка и динамичка психологија - Универзитет во Рим “La Sapienza”, Италија FAMILY RESOURCES: PERCEIVED SOCIAL SUPPORT AND PARENTS...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/155-2008/2008-3-4-abstracts/1800-psysurvey0803
SOCIAL CARE SUPPORT SERVICES IN ENGLAND FOR CHILDREN AND ADULTS WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS AND THEIR FAMILIES
СЛУЖБИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ВО АНГЛИЈА ЗА ДЕЦА И ВОЗРАСНИ КОИ СЕ ЗАБОЛЕНИ ОД РАЗНОВИДНИ ФОРМИ НА АУТИЗАМ И НИВНИТЕ СЕМЕЈСТВА Дејвид ПРИС Универзитет во Бирмингам, Велика Британија/Совет на областа Нортамптоншир, Велика Британија SOCIAL CARE SUPPORT...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/155-2008/2008-3-4-abstracts/1803-prac03081a
SENSITIVE COMMUNICATION AND INTERACTION THROUGH THE PRINCIPLES OF THE ICDP PROGRAMME
СЕНЗИТИВНАТА КОМУНИКАЦИЈА И ИНТЕРАКЦИЈА НИЗ ПРИНЦИПИТЕ НА ИЦДП-ПРОГРАМАТА Нергис РАМО 1 Ристо ПЕТРОВ 2 Последипломец на Институтот за дефектологија 1 Филозофски факултет Институт за дефектологија 2 SENSITIVE COMMUNICATION AND INTERACTION THROUGH THE...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/155-2008/2008-3-4-abstracts/1805-practice03082
Preface by the editorial board
ПРЕДГОВОР НА РЕДАКЦИЈАТА Почитувани читатели ,5.4pt;"> Оваа година Институтот за дефектологија го прославува својот 20-годишен јубилеј. Двае ­ сет години трновит пат во насока на едукација на студентите за една од најхуманите нау ­ ки, а тоа,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/94-2013/2013-1-2-info/1810-preface-by-the-editorial-board
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 8 Issue 1-2, 2008
Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 9,Issue 1-2,2008 Contents [ Full-Text PDF ] Preface by the Editorial Board Special education-professional and scientific issues Medical treatment Views-Opinions-Dilemmasmce_href="#survey">...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/199-2008/2008-1-2-info/1812-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-8-issue-1-2-2009
48TH SESION OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE FOR EDUCATION ON THE THEME: “INCLUSIVE EDUCATION-WAY TO THE FUTURE”, GENEVA
вести-информации news and information UDK: 376:061.3(494.42) 48 СЕСИЈА НА МЕЃУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ТЕМА: „ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАНИЕ-ПАТОТ КОН ИДНИНАТА“, ЖЕНЕВА 48TH SESION OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE FOR EDUCATION ON THE THEME:...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/171-2008/2008-3-4-news/1815-48th-sesion-of-the-international-conference-for-education-on-the-theme-inclusive-education-way-to-the-future-geneva
ESTIMATION OF MOTOR AND COGNITIVE FUNCTIONING IN PERSONS WITH CEREBRAL PALSY AND PERSONS WITH MILD MENTAL RETARDATION ABSTRACT
ПРОЦЕНКА НА МОТОРНОТО И КОГНИТИВНОТО ФУНКЦИОНИРАЊЕ КАЈ ЛИЦАТА СО ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА И ЛИЦАТА СО ЛЕСНА МЕНТАЛНА РЕТАРДАЦИЈА Наташа ЧИЧЕВСКА - ЈОВАНОВА Филозофски факултет Институт за дефектологија ESTIMATION OF MOTOR AND COGNITIVE FUNCTIONING IN...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/203-2008/2008-1-2-thesis-abstracts/1820-defa
news01-01-208
МЕЃУНАРОДЕН ДЕН НА АУТИЗМОТ Оливера РАШИЌ Универзитет „Св. Кирил и Методиј” Филозофски факултет Институт за дефектологија INTERNATIONAL DAY OF AUTISM Olivera RASHIKJcolor: rgb(153, 51, 102);"> University "St. Cyril and Methodius" Faculty of Philosophy...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/202-2008/2008-1-2-news/1822-news01-01-208
SERUM ANALYSIS OF AMYLOID BETA-PROTEIN 1-40 IN HEALTHY SUBJECTS, AUTISTIC CHILDREN AND ALZHEIMER’S PATIENTS
АНАЛИЗА НА СЕРУМОТ НА АМИЛОИД-БЕТА ПРОТЕИН 1-40 КАЈ ЗДРАВИ СУБЈЕКТИ, ДЕЦА СО АУТИЗАМ И ПАЦИЕНТИ СО АЛЦХАЈМЕРОВА БОЛЕСТ Вијендра К. СИНГ Оддел за биологија, Државен универзитет на Јута, (САД) SERUM ANALYSIS OF AMYLOID BETA-PROTEIN 1-40 IN HEALTHY...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/201-2008/2008-1-2-articles/1827-serum-analysis-of-amyloid-beta-protein-1-40-in-healthy-subjects-autistic-children-and-alzheimers-patients
OVERPROTECTION AND ADOLESCENTS WITH PHYISICAL DISABILITIES abstract
ПРЕТЕРАНАТА ЗАШТИТА И АДОЛЕСЦЕН­ТИТЕ СО ФИЗИЧКА ПОПРЕЧЕНОСТ Симона Р. ОЖЕК Завод за оспособување на инвалидна младина Камник, Словенија OVERPROTECTION AND ADOLESCENTS WITH PHYISICAL DISABILITIES Simona R. OZHEK Centre for Education and Rehabilitation...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/154-2008/2008-1-2-abstracts/1829-overprotection-and-adolescents-with-phyisical-disabilities-abstract
DIFFERENCES BETWEEN AMERICAN SIGN LAN­GUAGE (ASL) AND BRITISH SIGN LANGUAGE (BSL) abstract
РАЗЛИКИ МЕЃУ AМЕРИКАНСКИОТ (ASL) И БРИТАНСКИОТ ЗНАКОВЕН ЈАЗИК (BSL) Зора Ј АЧОВА 1 , Оливера КОВАЧЕВА 2 Александра К АРОВСКА 2 Филозофски факултет Институт за дефектологија 1 Последипломец на Институтот за дефектологија 2 DIFFERENCES BETWEEN AMERICAN...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/154-2008/2008-1-2-abstracts/1836-differences-between-american-sign-lansguage-asl-and-british-sign-language-bsl
PERSONAL IDENTITY IN DEAF ADOLESCENTS abstract
ЛИЧНИОТ ИДЕНТИТЕТ КАЈ ГЛУВИ АДОЛЕСЦЕНТИ Јоана КОСЕВСКА Катедра за психологија, Педагошки универзитет, Краков, Полска Катарцина Брдеј Специјално училиште и терепевтски центар за глуви, Краков, Полска PERSONAL IDENTITY IN DEAF ADOLESCENTS Joanna...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/154-2008/2008-1-2-abstracts/1838-personal-identity-in-deaf-adolescents
NASAL SEPTUM DEVIATION AND CONDUCTIVITY HEARING LOSS IN CHILDREN
НАЗАЛНА СЕПТАЛНА ДЕВИЈАЦИЈА И КОНДУКТИВНА РЕДУКЦИЈА НА СЛУХОТ ВО ДЕТСКАТА ВОЗРАСТ Габриела КОПАЧЕВА-БАРСОВА М арина ДАВЧЕВА-ЧАКАР Ирена ДУМА-ВАСОВСКА ОРЛ-клиника, Скопје NASAL SEPTUM DEVIATION AND CONDUCTIVITY HEARING LOSS IN CHILDREN Gabriela...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/204-2007/2007-3-4-articles/1850-nasal-septum-deviation-and-conductivity-hearing-loss-in-children
EARLY DIAGNOSIS AS A PRECONDITION FOR A SUCCESSFUL COCHLEAR IMPLANTATION abstract
РАНАТА ДИЈАГНОСТИКА КАКО ПРЕДУСЛОВ ЗА УСПЕШНА КОХЛЕАРНА ИМПЛАНТАЦИЈА Зора Ј АЧОВА 1 Александра К АРОВСКА 2 Филозофски факултет Институт за дефектологија 1 Последипломец на Институтот за дефектологија 2 EARLY DIAGNOSIS AS A PRECONDITION FOR A SUCCESSFUL...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/157-2007/2007-3-4-abstracts/1852-early-diagnosis-as-a-precondition-for-a-successful-cochlear-implantation
BARRIERS-CURRENT CONDITIONS AND RECOMMENDATIONS FOR OVERCOMING THEM
БАРИЕРИ - МОМЕНТАЛНА СОСТОЈБА И ПРЕПОРАКИ ЗА НИВНО НАДМИНУВАЊЕ Бранимир ЈОВАНОВСКИ Претседател на Федерацијата за спорт на инвалидите на Република Македонија BARRIERS-CURRENT CONDITIONS AND RECOMMENDATIONS FOR OVERCOMING THEM BranimirJOVANOVSKI...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/204-2007/2007-3-4-articles/1857-barriers-current-conditions-and-recommendations-for-overcoming-them
SOCIAL SECURITY OF PEOPLE WITH DISABILITIES
СОЦИЈАЛНАТА СИГУРНОСТ НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ Љупчо АЈДИНСКИ Член на Национално координативно тело за еднакви права на лицата со инвалидност во РМ SOCIAL SECURITY OF PEOPLE WITH DISABILITIES Ljupcho AJDINSKI Member of the National Coordinative Body...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/204-2007/2007-3-4-articles/1863-social-security-of-people-with-disabilities
SOCIAL SECURITY OF PEOPLE WITH DISABILITIES abstract
СОЦИЈАЛНАТА СИГУРНОСТ НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ Љупчо АЈДИНСКИ Член на Национално координативно тело за еднакви права на лицата со инвалидност во РМ SOCIAL SECURITY OF PEOPLE WITH DISABILITIES Ljupcho AJDINSKI Member of the National Coordinative Body...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/157-2007/2007-3-4-abstracts/1864-social-security-of-people-with-disabilities-abstract
MICROLINGUISTIC ANALYSIS OF NARRATIVE PRODUCED BY 10-YEARS OLD CHILDREN WITH SPECIFIC LANGUAGE IMPAIRMENT
МИКРОЛИНГВИСТИЧКА АНАЛИЗА НА НАРАЦИЈА НАПРАВЕНА ОД 10-ГОДИШНИ ДЕЦА СО СПЕЦИФИЧНО ЈАЗИЧНО ОШТЕТУВАЊЕ Мари н ка ГРОБЛЕР, Диана АРАПОВИ Ќ Советодавен центар за деца, млади и родители Љубљана ,Словенија MICROLINGUISTIC ANALYSIS OF NARRATIVE PRODUCED BY...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/208-2007/2007-1-2-articles/1873-microlinguistic-analysis-of-narrative-produced-by-10-years-old-children-with-specific-language-impairment

Results 1 - 20 of 520

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in